fredag 19 juni 2020

Kallelse till årsstämma 30 juni 2020 kl 19.00

Hylliekillans Samfällighetsförening
Lantmäteriet reg nr: 717915-4930

Kallelse till årsstämma 30 juni 2020 kl 19.00

Medlemmarna i Hylliekillans samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma. Enligt gällande förordningar får vi inte skjuta upp mötet längre, trots pandemin.
På grund av denna förlägger vi mötet till lekplatsen, Kalvhagen. Ta med stol. Är vädrets makter emot oss, har vi reserverat lokal hos Hyllie IK, Hyllie Gårdsväg 3. Även där håller vi Corona-avstånd.

För tillgång till handlingar och information innan stämman, vänligen kontakta styrelsen@hylliekillan.se

Dagordning

§1 Val av ordförande för stämman

§2 Val av sekreterare för stämman

§3 Val av justerare

§4 Revisorernas och styrelsens berättelser

§5 Ansvarsfrihet för styrelsen

§6 Framställan från styrelsen och/eller motioner från medlemmar

§7 Ersättning till styrelse och revisorer

§8 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomst-stat samt debiteringslängd

§9 Val av styrelse och suppleanter

§10 Val av revisorer och suppleanter

§11 Val av valberedning

§12 Övriga frågor

§13 Val av plats där protokollet från stämman finns tillgängligt

§14 Mötets avslutande

Välkomna
Styrelsen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar