torsdag 24 juni 2021

Protokoll Årsstämma 2021

 Årsmöte med Hylliekillans samfällighet 2021-06-17


Närvarande:

Från styrelsen: Jan Sjöholm, Staffan Tiliander, Andreas Bruzelius, Johan Jarl

Medlemmar: Christer Palm, Anna Sellers


Mötets öppnade

Jan Sjöholm hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet. 


§1 Val av ordförande för mötet

Jan Sjöholm valdes till ordförande för mötet.

§2 Val av sekreterare för mötet 

Staffan Tiliander valdes till sekreterare för mötet.

§3 Val av justeringsmän tillika rösträknare

Anna Sellers och Christer Palm valdes till justeringsmän och tillika rösträknare.

§4 Styrelsens och revisorernas berättelse

Verksamhetsberättelsen uppläses och godkännes. Lades till handlingarna utan kommentar.

Balansräkning och resultat rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

Revisionsberättelsen uppläses och godkänns.

§5 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

 §6 Framställan från styrelsen.

a) Avsättning till en öronmärkt reparationsfond görs på 50 000.

b) Debitering för 2022 kommer att göras till 2 möjliga tillfällen, halvårsvis     alternativt vid ett tillfälle.

Stämman biföll förslagen

§7 Ersättning till styrelsen och revisorer 

Ingen ersättning ska utgå.

§8 Styrelsens förslag till budget samt debiteringslängd 

Budget och debiteringslängd a 5400 kr/år. godkändes. 

§9 Val av 3 styrelseledamöter på 2 år, och styrelseordförande på 1 år

Jan Sjöholm, Andreas Bruzelius och Johan Jarl kvarstår till 2022.

Jan Sjöholm omväljs till styrelseordförande på 1 år.

Olle Lindgren och Staffan Tiliander väljs för två år.

§10 Val av revisorer

Håkan Kjellin och Anna Sellers väljs till revisor resp suppleant.

§11 Val av valberedning 

Björn Hallonqvist

§12 Inga övriga frågor

§13 Protokollet skall vara godkänt senast 2012-06-26.

Protokollet kommer att läggas upp på hemsidan senast 2012-07-01.

§14 Mötet avslutas

Ordförande tackade de närvarande och avslutar mötet


Vid protokollet


Staffan Tiliander


Justeras

 

Anna Sellers Christer Palm Jan Sjöholm


onsdag 28 april 2021

Kallelse till årsstämma 2021


Hylliekillans Samfällighetsförening
Lantmäteriet reg nr: 717915-4930

Kallelse till årsstämma 17 juni 2020 kl. 19.00

Medlemmarna i Hylliekillans samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma. Det finns möjlighet att delta på stämman fysiskt eller digitalt. Vänligen anmäl på vilket sätt ni önskar delta senast en vecka innan mötet. 

Det fysiska mötet sker i Hyllie IKs klubblokal, Hyllie Gårds väg 3För tillgång till övriga handlingar och information innan stämman, vänligen kontakta styrelsen@hylliekillan.se

Dagordning

§1 Val av ordförande för stämman

§2 Val av sekreterare för stämman

§3 Val av justerare

§4 Revisorernas och styrelsens berättelser

§5 Ansvarsfrihet för styrelsen

§6 Framställan från styrelsen och/eller motioner från medlemmar

§7 Ersättning till styrelse och revisorer

§8 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomst-stat samt debiteringslängd

§9 Val av styrelse och suppleanter

§10 Val av revisorer och suppleanter

§11 Val av valberedning

§12 Övriga frågor

§13 Val av plats där protokollet från stämman finns tillgängligt

§14 Mötets avslutande


Hjärtligt välkomna till stämman!

Styrelsen


fredag 19 juni 2020

Verksamhetsberättelse samt övriga handlingar inför stämma

Verksamhetsberättelse 2019

Likviditetsplan/Budget

Resultatrapport 2019

Balansrapport

Kallelse till årsstämma 30 juni 2020 kl 19.00

Hylliekillans Samfällighetsförening
Lantmäteriet reg nr: 717915-4930

Kallelse till årsstämma 30 juni 2020 kl 19.00

Medlemmarna i Hylliekillans samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma. Enligt gällande förordningar får vi inte skjuta upp mötet längre, trots pandemin.
På grund av denna förlägger vi mötet till lekplatsen, Kalvhagen. Ta med stol. Är vädrets makter emot oss, har vi reserverat lokal hos Hyllie IK, Hyllie Gårdsväg 3. Även där håller vi Corona-avstånd.

För tillgång till handlingar och information innan stämman, vänligen kontakta styrelsen@hylliekillan.se

Dagordning

§1 Val av ordförande för stämman

§2 Val av sekreterare för stämman

§3 Val av justerare

§4 Revisorernas och styrelsens berättelser

§5 Ansvarsfrihet för styrelsen

§6 Framställan från styrelsen och/eller motioner från medlemmar

§7 Ersättning till styrelse och revisorer

§8 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomst-stat samt debiteringslängd

§9 Val av styrelse och suppleanter

§10 Val av revisorer och suppleanter

§11 Val av valberedning

§12 Övriga frågor

§13 Val av plats där protokollet från stämman finns tillgängligt

§14 Mötets avslutande

Välkomna
Styrelsen

måndag 4 maj 2020

Omförhandlade avtal


På grund av den pågående pandemin har styrelsen beslutat att skjuta på årsstämman. Målet är självklart att genomföra stämman så snart som möjligt.

Styrelsen har omförhandlat avtalen med Ownit och Telenor. De nya avtalen trädde i kraft den 1 maj 2020 och innebär ett antal förbättringar. 

Bredband 
Gruppanslutning Bredband 250/250 Mbit/s (tidigare 100/100) 
Individuell uppgradering bredband: 750-1000 Mbit/s, pris 99 kr per månad 

TV 
TV-utbudet är oförändrat från tidigare. I vårt avtal ingår TV Bas samt analogt basutbud. Varje hushåll har möjlighet att köpa till fler kanaler och paket individuellt, utbudet finns på www.telenor.se.

Som en del i det nya avtalet får vi tillgång till Telenor Stream som möjliggör streaming av i princip alla kanaler som vi har tillgång till via vanlig TV. Aktivera tjänsten via https://registreratv.telenor.se/stream/aktiveringsportalen.html för att komma vidare krävs kundnummer hos Telenor. Saknar ni ett sådant behöver ni kontakta kundservice, 020-222 222. 

Med dessa förbättrade avtal gör samfälligheten en besparing på cirka 16 000 kronor om året. 

Vi vill också passa på att uppmana medlemmarna att betala sina avgifter i tid. Att behöva påminna medlemmar/grannar om sena betalningar är väldigt tråkigt och tar tid och energi. Styrelsens arbete är helt ideellt, vi är inget vinstdrivande företag. Om ni har valt att dela upp avgiften så förväntas ni betala senast den sista dagen i respektive kvartal (30/6, 30/9). Gällande avgift för 2021 kommer vi återkomma med information om när denna ska betalas. 


Med vänliga hälsningar 


Styrelsen