onsdag 24 maj 2023

Kallelse till årsstämma 2023

Hylliekillans Samfällighetsförening

Lantmäteriet reg nr: 717915-4930

Kallelse till årsstämma 14 juni 2023 kl. 19.00

Medlemmarna i Hylliekillans samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma i Hyllie IKs klubblokal, Hyllie Gårds väg 3Dagordning

§1 Val av ordförande för stämman

§2 Val av sekreterare för stämman

§3 Val av justerare

§4 Revisorernas och styrelsens berättelser

§5 Ansvarsfrihet för styrelsen

§6 Framställan från styrelsen och/eller motioner från medlemmar

§7 Ersättning till styrelse och revisorer

§8 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomst-stat samt debiteringslängd

§9 Val av styrelse och suppleanter

§10 Val av revisorer och suppleanter

§11 Val av valberedning

§12 Övriga frågor

§13 Val av plats där protokollet från stämman finns tillgängligt

§14 Mötets avslutande


Hjärtligt välkomna till stämman!

Styrelsen

Internet tillbaka!

Strax innan klockan 10 åtgärdades felet på Internetförbindelsen som berodde på ett kabelbrott i ett fiberskåp vid Bellevuevägen.

tisdag 23 maj 2023

Driftstörning Internet

Vi har sedan runt 18-tiden ikväll en driftstörning som innebär att vår Internetförbindelse ligger nere. Felsökning har skett i vår utrustning och den är OK. Troligen beror störningen på ett kabelbrott och felsökningen kommer att återupptas av Ownits entreprenör imorgon, 24/5 kl 07.00.

söndag 12 juni 2022

Protokoll från stämma 2022

 Protokoll från stämman den 1 juni inklusive revisionsberättelse finns för nedladdning här.onsdag 18 maj 2022

Kallelse till årsstämma 2022

 Hylliekillans Samfällighetsförening

Lantmäteriet reg nr: 717915-4930

Kallelse till årsstämma 1 juni 2022 kl. 18.00

Medlemmarna i Hylliekillans samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma i Hyllie IKs klubblokal, Hyllie Gårds väg 3


Vid eventuella frågor, vänligen kontakta styrelsen@hylliekillan.se

Dagordning

§1 Val av ordförande för stämman

§2 Val av sekreterare för stämman

§3 Val av justerare

§4 Revisorernas och styrelsens berättelser

§5 Ansvarsfrihet för styrelsen

§6 Framställan från styrelsen och/eller motioner från medlemmar

§7 Ersättning till styrelse och revisorer

§8 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomst-stat samt debiteringslängd

§9 Val av styrelse och suppleanter

§10 Val av revisorer och suppleanter

§11 Val av valberedning

§12 Övriga frågor

§13 Val av plats där protokollet från stämman finns tillgängligt

§14 Mötets avslutande


Hjärtligt välkomna till stämman!

Styrelsen

torsdag 24 juni 2021

Protokoll Årsstämma 2021

 Årsmöte med Hylliekillans samfällighet 2021-06-17


Närvarande:

Från styrelsen: Jan Sjöholm, Staffan Tiliander, Andreas Bruzelius, Johan Jarl

Medlemmar: Christer Palm, Anna Sellers


Mötets öppnade

Jan Sjöholm hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet. 


§1 Val av ordförande för mötet

Jan Sjöholm valdes till ordförande för mötet.

§2 Val av sekreterare för mötet 

Staffan Tiliander valdes till sekreterare för mötet.

§3 Val av justeringsmän tillika rösträknare

Anna Sellers och Christer Palm valdes till justeringsmän och tillika rösträknare.

§4 Styrelsens och revisorernas berättelse

Verksamhetsberättelsen uppläses och godkännes. Lades till handlingarna utan kommentar.

Balansräkning och resultat rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

Revisionsberättelsen uppläses och godkänns.

§5 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

 §6 Framställan från styrelsen.

a) Avsättning till en öronmärkt reparationsfond görs på 50 000.

b) Debitering för 2022 kommer att göras till 2 möjliga tillfällen, halvårsvis     alternativt vid ett tillfälle.

Stämman biföll förslagen

§7 Ersättning till styrelsen och revisorer 

Ingen ersättning ska utgå.

§8 Styrelsens förslag till budget samt debiteringslängd 

Budget och debiteringslängd a 5400 kr/år. godkändes. 

§9 Val av 3 styrelseledamöter på 2 år, och styrelseordförande på 1 år

Jan Sjöholm, Andreas Bruzelius och Johan Jarl kvarstår till 2022.

Jan Sjöholm omväljs till styrelseordförande på 1 år.

Olle Lindgren och Staffan Tiliander väljs för två år.

§10 Val av revisorer

Håkan Kjellin och Anna Sellers väljs till revisor resp suppleant.

§11 Val av valberedning 

Björn Hallonqvist

§12 Inga övriga frågor

§13 Protokollet skall vara godkänt senast 2012-06-26.

Protokollet kommer att läggas upp på hemsidan senast 2012-07-01.

§14 Mötet avslutas

Ordförande tackade de närvarande och avslutar mötet


Vid protokollet


Staffan Tiliander


Justeras

 

Anna Sellers Christer Palm Jan Sjöholm