söndag 12 juni 2022

Protokoll från stämma 2022

 Protokoll från stämman den 1 juni inklusive revisionsberättelse finns för nedladdning här.onsdag 18 maj 2022

Kallelse till årsstämma 2022

 Hylliekillans Samfällighetsförening

Lantmäteriet reg nr: 717915-4930

Kallelse till årsstämma 1 juni 2022 kl. 18.00

Medlemmarna i Hylliekillans samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma i Hyllie IKs klubblokal, Hyllie Gårds väg 3


Vid eventuella frågor, vänligen kontakta styrelsen@hylliekillan.se

Dagordning

§1 Val av ordförande för stämman

§2 Val av sekreterare för stämman

§3 Val av justerare

§4 Revisorernas och styrelsens berättelser

§5 Ansvarsfrihet för styrelsen

§6 Framställan från styrelsen och/eller motioner från medlemmar

§7 Ersättning till styrelse och revisorer

§8 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomst-stat samt debiteringslängd

§9 Val av styrelse och suppleanter

§10 Val av revisorer och suppleanter

§11 Val av valberedning

§12 Övriga frågor

§13 Val av plats där protokollet från stämman finns tillgängligt

§14 Mötets avslutande


Hjärtligt välkomna till stämman!

Styrelsen