Samfällighetsföreningen

Vad är en samfällighetsförening?

En samfällighetsförening kan bildas för att förvalta samfälligheter, till exempel gemensamhetsanläggningar. I Hylliekillans fall består gemensamhetsanläggningen av fibernät för bredband, TV och telefoni. Ägarna av de fastigheter som har andel i samfällighet är automatiskt medlemmar i samfällighetsföreningen.

En samfällighetsförening är en juridisk person som har ett organisationsnummer (Hylliekillans samfällighetsförening har organisationsnummer, 717915-4930). Den kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter samt träffa avtal och ingå andra rättshandlingar, se lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Vad samfällighetsföreningen förvaltar framgår av dess stadgar som normalt hänvisar till det anläggningsbeslut som lantmäterimyndigheten fattat.


På Lantmäteriets sidor finns mer information kring samfälligheter och gemensamhetsanläggningar. Läs mer här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar